Polityka prywatności

RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez

Biuro Vektor Urszula Szulc

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator: Biuro Vektor Urszula Szulc

Osobą, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Biuro Vektor Urszula Szulc, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
  • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail), prowadzenia analiz statystycznych, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez biuro samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
  • realizacji postanowień zawartych w ramach umów pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, wynajmie, najmie udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • składanie oświadczeń woli, realizacji umów, działań windykacyjnych innych realizowanych zadań na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego zdarzenia.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy Pośrednictwa. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia Umowy, skutkować będzie odmową jej zawarcia przez Biuro Vektor Urszula Szulc

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

podmiotom usług związanych z przechowywaniem, łączeniem, analizowaniem, archiwizowaniem i usuwaniem danych, kancelariom notarialnym, w których mają być podpisywane umowy, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, kancelariom prawnym, którym zlecono prowadzenie postępowań, podmiotom z zakresu dochodzenia należności, doradcom kredytowym w ramach usług finansowych partnerom lub podmiotom współpracującym z biurem Vektor Urszula Szulc w ramach wymiany ofert, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym portale ogłoszeń, dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, współpracującym w celu wykonywania zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami, firmom ubezpieczeniowym,

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Biuro Vektor Urszula Szulc, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka Przetwarzania Danych obowiązuje od 18.01.2023 r. i będzie na bieżąco weryfikowana, a w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@vektorszulc.com.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.