teczka z ubezpieczeniem

Po co ubezpieczać firmę?

Jednym z podstawowych celów ubezpieczenia firmy jest ochrona mienia przedsiębiorstwa. Mienie to obejmuje zarówno nieruchomości (budynki, lokale), jak i ruchomości (pojazdy, maszyny, sprzęt, towary). Warto wiedzieć, że ubezpieczenia majątkowe można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorcy, co pozwala na skuteczną ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami.

Odpowiedzialność cywilna w prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego warto zainwestować w ubezpieczenie firmy – wykupowane np. w Gdyni, a dokładnie polisę OC, która pokryje ewentualne odszkodowania.

Ochrona finansowa w przypadku przerw w działalności gospodarczej

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak pożar czy powódź, przedsiębiorca może być zmuszony do czasowego zawieszenia działalności lub ograniczenia jej zakresu. W takiej sytuacji bardzo pomocne może okazać się ubezpieczenie utraty zysków czy dochodów. Polisa ta pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku przerw w działalności spowodowanych awariami, klęskami żywiołowymi czy innymi niezależnymi od przedsiębiorcy przyczynami.

Zabezpieczenie pracowników przed następstwami wypadków przy pracy

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, mają obowiązek zapewnienia im odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Takie ubezpieczenie pozwala zarówno pracownikom otrzymać odszkodowanie za utratę zdolności do pracy, jak i przedsiębiorcy – na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją czy leczeniem pracownika.